Презентација на проектот ,,Хармонијата помеѓу културата и туризмот во функција на промоција на Вевчани кон светот“

  • Posted on: 28 June 2016
Презентација

Во Вевчани одржана презентација на проектот ,,Хармонијата помеѓу културата и туризмот во функција на промоција на Вевчани кон светот“

 

     Синоќа во Младинскиот центар во Вевчани беше одржана презентација на проектот ,, Хармонијата помеѓу културата и туризмот во функција на промоција на Вевчани кон светот“ кој го реализира Културно уметничкото друштво ,,Дримкол“ Вевчани, а е подржан од Генералниот секретаријат на  Владата на Република Македонија –сектор за соработка со невладини организации. На презентацијата присуствуваа членовите на реализаторот на проектот како и   дел од  партнерите кои  беа вклучени во проектот односно  претставници на  туристичко -угостителскиот  сектор од   Вевчани  кои искажаа огромно  задоволство од реализацијата на еден ваков проект.

Со реализацијата на  проектот се  постигнаа следните резултати:

- изработка и објавување на модерен веб портал www.vevchani-info.mk  со сите информации поврзани со туристичката и културна понуда и потенцијали на Вевчани,

-изработка и печатење на разгледници со мотиви од Вевчани,

-изработка и печатење на брошура  -,,Водич низ вевчанското културно наследство“,

- изработка и печатење на туристичка мапа со позначајните туристички капацитети и потенцијали на Вевчани.

          Од  КУД ,,Дримкол“ се надеваат дека овие резултати на кратот рок ќе постигнат  кон остварување на следните цели:  Зголемени промотивни активности за претставување на туристичките и културните потенцијали на Вевчани, оптимално искористено   природно  и културно-историско наследство  во функција на развој на туризмот во Вевчани, иницијално  развиени форми на алтернативен туризам  ( планински, селски, верски, здраствен  и др.) и подобрена  искористеност на хотелско-угостителските капацитети и друг вид на ресурси за подигнување на степенот на развој на туризмот во Вевчани.