Здравство

Зачетоците на современата здравствена организација во Вевчани датираат од 1936 година, кога е формирана првата здравствена задруга.

Во периодот по Втората светска војна, иницијатор и реализатор на комплексниот проект за развитокот на Здравствената станица, (сега Здравствен дом) со амбуланти во неколку дримколски села, со речиси целосна поддршка на медицинските кадри, интелектуалците и населението, бил д-р Светозар Чочороски.Здравствениот дом е создаден и во голем дел модерно опремен со средства на локалното население и располага со медицински и стручни кадри за неговото работење, а  покрај модерно опремените објекти во Вевчани, има сопствени амуланти во повеќе дримколски села - Велешта, Подгорци, Лабуништа, Боровец, Јабланица, Дoбовјани и Татеши.

Со цел - комплетна и пред се квалитетна медицинска нега на пациентите, Здраствениот дом, овозможува повеќе специјализирани услуги во руралните одделенија кои се во негов состав од кои посебно се издвојуваат:

  • Рентген, ЕХО, ЕКГ дијагностика и Мамографија    
  • Биохемиска лабараторија
  • Дневна болница
  • Брза помош
  • Интерно одделение
  • Деттско одделение
  • Стоматолошко одделение
  • Оддление за КСТ